Politisk information i skolan

Skollagen 1 kap 5 §

Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde jämställdhet samt solidaritet mellan människor.

Med utgångspunkt i Skollag och tillämpliga grundlagar (objektivitetsprincipen i 1 kap. 9 § regeringsformen (RF), bestämmelsen om yttrandefrihet i 2 kap. 1 § RF och bestämmelserna om tryckfrihet i tryckfrihetsförordningen (TF)) upprättas följande riktlinjer för Mora gymnasium:

Mål

Skolan ska främja elevernas utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedborgare genom att vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram.

Mora gymnasium ska vara en plats där eleverna kan möta olika åsikter och värderingar. Skolan ska vara initiativtagare till att politiska partier kommer till skolan och bjuda in politiska partier under ordnade former. De utgångspunkter som skolan har att beakta är i korthet följande:

  • Skolan är ingen allmän plats utan det är rektorn som bestämmer vem som får vistas i skolan. Det är också rektorn som ansvarar för ordningen på skolan.
  • Om rektorn beslutar att politiska partier ska få komma till skolan och bedriva opinionsbildning måste skolan behandla alla partier lika. Rektorn kan inte neka ett parti tillträde enbart på grund av partiets politiska åsikter. Urvalet av partier som bjuds in till skolan måste göras objektivt. Det anses som objektivt om skolan bjuder in alla partier som är representerade i riksdagen eller i kommunfullmäktige.

Begränsningar av politiska partiers tillträde till skolan

Rektorn har möjlighet att begränsa politiska partiers tillträde till skolan om det är motiverat av ordningsskäl och de negativa konsekvenserna för ordningens upprätthållande är klart påvisbara.

  • Skälen får dock inte ha något samband med partiets åsikter då det skulle strida mot kravet på saklighet och opartiskhet. Om eleverna på skolan hotar med att orsaka störningar och bråk om ett visst parti kommer till skolan, så utgör inte heller det ett acceptabelt skäl för skolan att neka ett parti tillträde.
  • Skolan får inte heller anföra den allmänna ordningen, praktiska skäl eller liknande skäl som ett svepskäl för att inte släppa in ett politiskt parti. Lagstiftningen om förbud mot kränkande behandling eller diskriminering kan inte åberopas som skäl för beslut som strider mot grundlagarna.

Riktlinjer

På Mora gymnasium väljer vi att ta emot politiska partier under ordnade former när vi har resurser att ta hand om de diskussioner och debatter som uppstår.

Politiska partier som anländer till skolan utan inbjudan ska avvisas med hänvisning till kommande allmän inbjudan. Partier som inte är representerade i kommunfullmäktige eller riksdag kommer dock ej att bjudas in och bereds därför heller ingen plats i skolan.

Spridande av främlingsfientlig propaganda

Främlingsfientliga partier som anländer till skolan i syfte att sprida främlingsfientlig propaganda kommer att avvisas.

/Skolledningen

Senast uppdaterad: 13 maj 2024