Specialpedagoger

Tillsammans med elevhandledare, elev, vårdnadshavare och ansvariga rektorer identifierar och analyserar vi orsaker till elevers och gruppers svårigheter.

Vårt mål är att:

 • arbeta förebyggande så att Mora gymnasium har en bra lärandemiljö.
 • bidra till att eleverna får det stöd de behöver så att de har så bra
  förutsättningar som möjligt för att klara sina studier.
 • eleverna ska ha inflytande och vara delaktiga i processen kring sin.
  lärandesituation och sitt behov av stöd.
 • kartlägga elevens styrkor och behov på flera nivåer, genom samtal och
  observationer.
 • utifrån resultatet av kartläggningen stödja elevhandledarna att upprätta,
  genomföra och följa upp åtgärdsprogram.
Senast uppdaterad: 15 december 2023