Skolsköterska och skolläkare

Skolsköterskan och skolläkaren ingår i vad som kallas Elevhälsans medicinska insats (EMI).

Vi arbetar förebyggande och erbjuder alla elever hälsokontroller, vaccinationer och enklare sjukvårdsinsatser. Sköterskan och läkaren ingår också i det team som kan sättas ihop för att utreda om ett barn behöver speciellt stöd för att klara sin utbildning.

Vi arbetar bland annat med att:

  • tillföra medicinsk kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet och i den övergripande planeringen av elevhälsans arbete,
  • vid hälsobesök tidigt identifiera problem eller symtom hos elever som kan innebära att de är i behov av särskilt stöd eller andra insatser,
  • i samverkan med elever, vårdnadshavare och skolans övriga personal arbeta för att ge eleverna kunskap om hälsosamma levnadsvanor och om faktorer som bidrar till hälsa eller ohälsa,
  • ge handledning och konsultation till skolans övriga personal,
  • bevaka elevernas vaccinationstäckning så att kompletterande vaccinationer kan erbjudas om det finns behov samt fullfölja vaccinationer enligt Folkhälsomyndighetens vaccinationsprogram,
  • bidra med medicinsk kunskap inför arbetsmoment som är förlagda ute i verksamheterna och vid yrkesvägledning,
  • ta tillvara kunskap om elevernas hälsa i skolans förebyggande och hälsofrämjande arbete.

Alla elever erbjuds regelbundna hälsobesök hos skolsköterskan under skoltiden. Vi kan då upptäcka förändringar i elevens tillväxt, syn, hörsel och rygg. Vi får även möjlighet att diskutera hälsofrågor och annat som kan bekymra eleven och påverka deras psykiska hälsa. Vid behov kan eleven erbjudas tid hos skolläkaren.

Vi gör planerade riktade uppföljningar utifrån behov.

Vård- och omsorgsprogrammet samt Barn- och fritidsprogrammet erbjuds vaccination mot Hepatit B.

Övriga kompletterande vaccinationer vid behov.

Mer information om vaccinationer hittar du här på Folkhälsomyndighetens hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du har synpunkter eller klagomål på elevhälsans medicinska insats (EMI) kan du lämna dessa till elevhälsoenhetens verksamhetschef.

Klagomål på Elevhälsans medicinska insats Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 13 maj 2024