SFI

SFI betyder Svenska för invandrare och i utbildningen får du de grundläggande kunskaperna i svenska. För att få gå på SFI ska du bo (vara folkbokförd) i Mora, Orsa eller Älvdalens kommun. Om du är folkbokförd i en annan kommun och ändå vill studera hos oss, ska du prata med din hemkommun som beslutar om de vill betala din utbildning hos oss.

Studievägar

Det finns tre olika studievägar på SFI: Studieväg 1, 2 och 3. Alla studievägar består av fyra kurser: A, B, C och D.
På studievägarna studerar man i olika takt och de är anpassade efter din utbildningsbakgrund. Du kan räkna med att lägga ner ca 20 timmar i veckan på dina studier (halvtid).
Målet med SFI är att du så snabbt som möjligt ska komma vidare till arbete eller fortsatta studier.

Kursstarter

SFI startar varje månad i Mora, Orsa och Älvdalen.
När du gjort en ansökan kommer vi kontakta dig för en kort intervju om bland annat ditt mål med dina studier och din utbildningsbakgrund.
Det är oftast kö till SFI och du kan få vänta upp till tre månader på att få en plats.

Schema SFI , 208.8 kB.

Ansökan

Här gör du din ansökan. Länk till annan webbplats.

Yrkesväg

På SFI i Mora, Orsa och Älvdalen driver vi en rad olika utbildningsinsatser och med projektet Yrkesväg (https://www.yrkesvag.se/ Länk till annan webbplats.) kommer vi ha en intensiv utvecklingsperiod de närmaste åren.
Detta gör att nya utbildningsinsatser startar och att den befintliga verksamheten kommer att ta andra former och ändra innehåll.

Utbildningsmodell SFI Mora, Orsa och Älvdalen

I och med projektet Yrkesväg finns en ambition och ett mål att skapa sammanhållna, tydliga och verksamma vägar genom SFI ut i egen försörjning, oavsett vilken studieväg eleven tillhör.
Vi kommer att utveckla flera, olika utbildningsinsatser med anledning av att eleverna har olika behov. Man kommer fortfarande läsa SFI och de olika kurserna oavsett utbildning, men innehållet kommer få en tydligare riktning mot arbetsliv och arbetsmarknadskunskap med egen försörjning som mål.
Vi vill också att det ska vara tydligt för eleven hur vägen till egen försörjning ser ut, och att det ska gå att följa sin egen progression och tydligt se de olika stegförflytningarna och att man närmar sig målet.

SFI – med arbetslivsfokus

”Det svenska arbetslivet” utgör ett ”paraply” över all undervisning på SFI från kurs A-D, där vi kopplar samman språkundervisningen med tankar, resonemang och lärdomar om arbetsliv.
Detta gör vi för att alla våra elever på SFI ska få god kännedom om det svenska arbetslivet.

SFI Arbetslivsfocus verksamhetskarta

SFI Arbetslivsfocus verksamhetskarta

Utbildningsspår 1, Yrkesväg
Praktisk SFI

Här finns elever som tillhör studieväg 1 och 2 som läser B eller C-kursen. De kombinerar sina SFI studier i skolan med en språkträningsplats.
Där är de 2 dagar i veckan och med hjälp av sin handledare får de möjlighet att träna språket i en miljö och kontext som inte är ett klassrum.
De får också erfarenhet och en bild av hur en arbetsplats kan se ut och en tydligare koppling till varför och vilket språk man behöver lära sig.
Resterande 3 dagar är de i skolan där undervisningen har en tydlig koppling till elevernas erfarenheter från språkträningsplatsen.

Utbildningsspår 2B, Yrkesväg

SFI mot yrke

Från utbildningsspår 1 fortsätter eleverna på utbildningsspår 2, men det finns också elever som går direkt hit. Det kan till exempel vara elever som kommer tillbaka till SFI eller som flyttat hit från andra städer.

SFI mot yrke riktar sig till elever på Studieväg 2 och 3 som läser C- och D-kurs.
I det här utbildningsspåret har eleverna valt en inriktning mot ett yrke.
De utbildningar vi har valt att starta är RL (restaurang och livsmedel) och VO (vård och omsorg).

Vård och omsorg – Här läser eleverna två gymnasiala kurser tillsammans med en yrkeslärare (Omvårdnad 1, Social omsorg 1), detta kombineras med yrkessvenska kopplat till SFI kurs C och D.
Två dagar i veckan går eleverna ut på APL (arbetsplatsförlagt lärande).

Restaurang och livsmedel – Här läser eleverna två gymnasiala kurser tillsammans med en yrkeslärare (Braschkunskap, Hygienkunskap, Service och bemötande), detta kombineras med yrkessvenska kopplat till SFI kurs C och D. Två dagar i veckan går eleverna ut på APL (arbetsplatsförlagt lärande).

Yrkesväg logo 
Medfinansierad av Europeiska unionen

Välkomna en språkträningselev eller en APL-elev!

För att bli motiverad, engagerad och integrerad i samhället behöver man få utveckla sitt språk i andra miljöer än i ett klassrum.
Att få vara på en arbetsplats kan medföra både språkutveckling och kunskaper om den specifika arbetsplatsen, likväl som förståelse av generella normer i arbetslivet.
Vår förhoppning är att språkträningsplatsen/APL-platsen ska bli givande för alla inblandade – eleven, läraren handledaren och övriga arbetskamrater.

Känner du att ni vill ta emot en språkträningselev eller en APL-elev kontakta:

Rektor Mora Vuxenutbildning
Åsa Lyhed
Tel. 0250-26708
E-post: asa.lyhed@mora.se

Biträdande rektor SFI
Anna Danielsson
Tel. 0250-26944
E-post: anna.danielsson@mora.se

Senast uppdaterad: 8 november 2023