Fusk och Plagiat

“Att en elev med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid bedömning av elevens kunskaper är allvarligt.” (Skolverket, 2020)

Detta är något som vi inom vuxenutbildningen ser allvarligt på och vi vill med nedanstående information förklara vad som menas med fusk och plagiat, vilka konsekvenser det kan få, samt ge tips hur plagiat och fusk kan undvikas.

Vad menas med fusk?

Enligt Gymnasieförvaltningen Mora Kommun är definitionen av fusk när elev använder otillåtna hjälpmedel såsom till exempel mobiltelefon eller andra tekniska hjälpmedel eller “fusklappar” av något slag. Dessutom räknas det som fusk när elever förmedlar information till varandra vid redovisningstillfällen. Avskrifter, kopiering, plagiat och urkundsförfalskning bedöms också vara fusk när eleven använder detta som eget producerat material.

Vad menas med plagiat?

När man plagierar så innebär det att man till viss del eller helt använder någon annans material/texter och försöker framställa det som sitt eget arbete. Det kan vara tryckta texter, information från Internet eller tabeller och så vidare.

För att det inte ska betraktas som fusk så ska de källor som man använder i sina arbeten redovisas. Upphovsmannens namn, titel och år ska alltid anges för att källan ska vara spårbar oavsett om man refererar eller citerar.

Vad händer vid fusk och plagiat?

Inom Mora, Orsa och Älvdalens vuxenutbildning är det av största vikt att eleverna lär sig att fusk och plagiat inte är tillåtet. Eleverna får därför information vad som gäller vid fusk och plagiering. Vi arbetar målinriktat för att eleverna ska få kunskap hur man använder referat- och citatteknik och hur man kan bearbeta texter och källhänvisa till texter man behöver i sina arbeten.

Inom vuxenutbildningen använder vi en automatisk plagiatkontroll via vår lärplattform Itslearning. Det du lämnar in på Itslearning jämförs alltså automatiskt med andra källor och tidigare inlämnade dokument. Vid misstänkt fusk kontaktar läraren eleven i första hand. Om en elev har fuskat kan det medföra att momentet eller kursen inte kan bedömas. Du riskerar alltså att inte bli godkänd. Vid upprepat fusk får eleven samtala med rektorn som kan vidta åtgärder som exempelvis avstängning enligt Skollagen 5 kap. 17§.

Hur undviker du fusk?

  • Lär dig reglerna för referat- och citatteknik
  • Följ anvisningarna från din lärare noga
  • Kontrollera så att ditt arbete blivit godkänt /OK/ i Itslearning
Senast uppdaterad: 8 februari 2024