Synpunkter och klagomål

Som ett led i att förbättra vår verksamhet är det värdefullt att få ta del av synpunkter/klagomål från vårdnadshavare, elever och andra intressenter.

Hantering

Vårt mål är att kunna tillmötesgå synpunkter/klagomål omgående. Vår målsättning är att inom två veckor ge besked och förslag till åtgärd till den person som lämnat synpunkten/klagomålet, under förutsättning att anmälaren lämnat kontaktuppgifter.

Synpunkter och klagomål som registreras blir en allmän handling som omfattas av offentlighetsprincipen och kan lämnas muntligt eller skriftligt. Om någon begär att få se en allmän handling är vi som myndighet skyldig att efter sekretessprövning skyndsamt tillhandahålla den.

Ärendegång vid synpunkter/klagomål från interna anmälare

Steg 1: Ta upp ditt ärende med den personal du träffar dagligen i vår verksamhet. Får inte ärendet en tillfredsställande lösning gå vidare till steg 2.

Steg 2: Lämna in en skriftlig synpunkt/klagomål till rektor som ansvarar för verksamheten. Kan rektor besluta i ärendet håller rektor handlingarna under ordnade former. Måste ärendet utredas vidare skall handlingarna diarieföras. Får inte ärendet en tillfredsställande lösning gå vidare till steg 3.

Steg 3: Ta upp ditt ärende med gymnasiechefen. Gymnasiechefen erhåller handlingarna i ärendet från rektor.

Ärendegång vid synpunkter/klagomål från extern anmälare

Synpunkter/Klagomål på vår verksamhet kan lämnas muntligt eller skriftligt.
Muntligt via kontakt med rektor eller gymnasiechef, skriftligt enligt formuläret nedan.

Hur vill du att vi kontaktar dig angående ditt ärende? * (obligatorisk)
Hur vill du att vi kontaktar dig angående ditt ärende?Skolans adress:
Gymnasieförvaltningen, Expeditionen, 792 80 Mora

Besöksadress:
Kristinebergsgatan 8-10, 792 32 Mora

Telefon:
0250-260 00 (kommunens växel)

E-postadress:
gymnasieforvaltningen@mora.se

Senast uppdaterad: 11 oktober 2021